Talpindami asmeninius skelbimus svetainėje www.miroda.lt Jūs sutinkate su žemiau išvardintomis talpinimo nuostatomis, bei sutinkate gauti UAB „Miroda“  siunčiamus naujienlaiškius.

 I Bendrosios www.miroda.lt svetainės naudojimo nuostatos:

1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Miroda“ (toliau – Paslaugos tiekėjas) ir Jūsų (toliau –  Paslaugos gavėjas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.miroda.lt.
2. www.miroda.lt tvarko ir administruoja UAB „Miroda“, į.k. 150045515, buveinės adresas Žiburio g. 9-43, Alytus.
3. Paslaugos gavėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis www.miroda.lt svetaine, patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Paslaugos gavėjai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis www.miroda.lt paslaugomis.
4. Paslaugos gavėjo naudojimasis svetaine www.miroda.lt  apima bet kokius Paslaugos gavėjo veiksmus: skelbimų talpinimą ir peržiūrėjimą, bet kokios informacijos skaitymą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau sutartyje  - Paslauga). Svetainės www.miroda.lt  Paslaugos gavėjas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma besinaudojantis svetainės  www.miroda.lt paslaugomis. 
5.Turiniu šioje sutartyje yra laikoma skelbimas ir/ar  bet kokia informacija, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Paslaugos gavėjas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis www.miroda.lt svetaine.
6.Paslaugos gavėjas patvirtina, kad nedalyvauja pirkimo pardavimo ar kitokiuose svetainėje www.miroda.lt pateikiamomis prekėmis susijusiuose sandoriuose nei kaip tarpininkas, nei kaip įgaliotas asmuo ar atstovas, agentas kt.
7. Paslaugos gavėjas informuotas ir sutinka su tuo, jog  Paslaugos tiekėjas nekontroliuoja kitų svetainės www.miroda.lt Paslaugos gavėjų ir/ar trečiųjų šalių paskelbto Turinio, kurį Paslaugos gavėjas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis svetaine www.miroda.lt , todėl  Paslaugos tiekėjas nėra ir nebus atsakingas dėl kitų Paslaugos gavėjų paskelbto turinio.
8. Paslaugos gavėjas sutinka, kad jis yra atsakingas už visą paskelbtą turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis svetaine www.miroda.lt.

II  Paslaugos gavėjo teisės ir pareigos:

Paslaugos gavėjas  įsipareigoja:
1. Naudodamasis svetaine www.miroda.lt  laikytis  ir nepažeisti pripažintų elgesio ir moralės normų, laikytis teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kt.
2. Nenaudoti svetainės www.miroda.lt tokiu būdu, kuris gali sukelti grėsmę Paslaugos tiekėjo teikiamų paslaugų tinkamam veikimui,  duomenų saugumui ir/ar riboti www.miroda.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims.
3. Neskelbti nuorodų į bet kokį  skelbimų turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu  LR įstatymus ir/ar trečiųjų asmenų teises.
4. Nenaudoti programinės įrangos ir kitos nepageidaujamos  informacijos ir taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.
5. Neriboti kitų asmenų galimybės pasinaudoti bet kokiomis Paslaugos tiekėjo teikiamomis paslaugomis.
6. Nesinaudoti svetaine www.miroda.lt veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams atlikti.
7. Nerinkti, neskelbti bei neplatinti svetainės www.miroda.lt Paslaugos gavėjų duomenų ir/ar duomenų apie siūlomas, ieškomas prekes.
8. Draudžiama naudotis svetaine www.miroda.lt neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą www.mioda.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves.
9. Nenaudoti svetainės www.miroda.lt neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.
10. Nesiūlyti prekių ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja  LR įstatymams ir/ar geros moralės ir etikos normoms.
11. Neskelbti informacijos, kurioje minimi su www.miroda.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys asmenys arba tokių asmenų prekės , o taip pat nuorodos į tokius asmenis ar produktus.
12.Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją.
13. Pateikti teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomą  parduoti ar nuomoti turtą.
14. Saugoti Paslaugos gavėjo prisijungimo duomenis (jei tokie Paslaugos gavėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Paslaugos gavėjas įgaliojo atstovauti Paslaugos gavėją naudojantis svetaine www.miroda.lt .
15. Paslaugos gavėjas supranta ir sutinka, kad Paslaugos tiekėjas tvarkytų ir valdytų Paslaugos gavėjo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16. Paslaugos gavėjas supranta ir sutinka, kad skelbimus į www.miroda.lt gali kelti  tik būdamas fizinis asmuo ir/ar nevykdydamas individualios veiklos. 
17. Paslaugos gavėjai, kuriems yra iki 16 metų, patvirtina, kad prieš siūlydami prekę yra gavę įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, teisėtų globėjų) sutikimą siūlyti prekę , sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Tokie Vartotojai suvokia visas sutarties nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.
Paslaugos gavėjui draudžiama:
1.  Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Parduodamo turto kaina skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami.

 III  Asmeninio skelbimo talpinimo sąlygos:

1. Patalpinti  asmeninį  skelbimą su informacija apie parduodamą ar išnuomojamą nekilnojamąjį turtą  (iki 300 simbolių ir su ne daugiau, kaip su trimis  nuotraukomis) Paslaugos gavėjas gali  vieno mėnesio laikotarpiui.
2. Po mėnesio, Paslaugos gavėjas, į savo nurodytą elektroninį paštą, gaus pranešimą, apie galimybę šio skelbimo galiojimą pratęsti dar  vienam mėnesiui. Šia galimybe pasinaudojęs,  Paslaugos gavėjas, skelbimą www.miroda.lt svetainėje skelbs dar 1 mėnesį.
3. Pasibaigus numatytam maksimaliam  2 mėnesių skelbimo laikotarpiui, Paslaugos gavėjas praranda teisę svetainėje www.miroda.lt publikuoti asmeninį skelbimą, tačiau sutinka gauti www.miroda.lt siunčiamus naujienlaiškius iki tol, kol el.paštu rima@miroda.lt neinformuos UAB Miroda administracijos žodeliu „Nesiūsti“.
4. Patalpindamas skelbimą svetainėje www.miroda.lt , Paslaugos gavėjas prisiima pilną atsakomybę už jo turinio atitikimą šios sutarties sąlygoms ir LR įstatymams.
5.Skelbime pateikdamas duomenis Paslaugos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomą nekilnojamąjį turtą.
6.Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje internetinės svetainės www.miroda.lt kategorijoje (pvz., skelbimas apie pardavimą negali būti talpinamas skelbimų skiltyje apie nuomą ir atvirkščiai).
7. Viename skelbime leidžiama paskelbti tik apie vieno objekto pardavimą, nuomą.
8. Skelbime www.miroda.lt  gali būti įkeliamos ne daugiau, kaip trys objekto nuotraukos.  Nuotraukos turi būti tik parduodamo turto.  Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. 
9. Esant įtarimams apie galimai Paslaugos gavėjo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti šalinami.
10. www.miroda .lt  svetainėje Paslaugos gavėjas  gali patalpinti Skelbimus tik apie jam nuosavybės teise priklausančio ar kitais pagrindais disponuojamo nekilnojamojo turto objektų pardavimą arba nuomą.

IV Paslaugos tiekėjo teisės:

1. Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti www.miroda.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias  sutarties nuostatas. Apie pasikeitusias sutarties nuostatas informuodamas el.paštu ir/arba www.miroda.lt informaciniame pranešime. 
2.  Visi pranešimai ir informacija tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos tiekėjo siunčiami elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šioje sutartyje ar www.miroda.lt  svetainėje.
3. Paslaugos tiekėjas  turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam laikui.
4. Paslaugos tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos skelbime, techninį patalpinimą į www.miroda.lt tinklapį, jei Skelbimas atitinka visus šios sutarties reikalavimus.
5. Paslaugos tiekėjas neatsako už skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį.
6. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo į www.miroda.lt.
7. Paslaugos tiekėjas neatsako už daiktų  parduodamų ar įsigyjamų naudojantis svetaine www.miroda.lt kokybę ir/ar  už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Paslaugos gavėjas naudodamasis svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją.
8. Sutarties šalių santykiams tarp Paslaugos gavėjo ir svetainės www.miroda.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės. 
9. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
10. Paslaugos tiekėjas, gavęs Paslaugos gavėjo prašymą ir/ar skundą dėl svetainės www.miroda.lt  veiklos ir paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti Paslaugos tiekėjui su nurodytais reikalavimais. Prašymus ir/ar skundus prašome siųsti adresu:  rima@miroda.lt
 11. Jeigu Paslaugos gavėjas  nesutinka su Paslaugos kokybe ar sąlygomis, Paslaugos Tiekėjas turi teisę  apriboti ar nutraukti Paslaugų gavėjui, paslaugos  teikimą neribotam laikui.
12.Paslaugos tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį.  Paslaugos tiekėjas neatsako už žalą, padarytą  tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo į www.miroda.lt.
13. Paslaugos tiekėjas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją.
14. Paslaugos tiekėjas neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Svetainės veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl  Paslaugos tiekėjo kaltės.
15. Paslaugos tiekėjas neatsako už svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Paslaugos tiekėjas.
16. Tiekėjas neatsako dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet  neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. 
17. Šios sutarties santykiams tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos tiekėjo reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos.
18. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Ginčai, kilę dėl svetainės www.miroda.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
19. Paslaugos gavėjas prašymą ir/ar skundą dėl svetainės www.miroda.lt veiklos ir paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti  Paslaugos tiekėjui su nurodytais reikalavimais. Prašymus ir/ar skundus prašome siųsti adresu:  rima@miroda.lt 
20. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugos gavėjas patvirtina, kad sutinka su sutarties sąlygomis  ir galios visą santykių tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos tiekėjo laiką.


V Kitos sąlygos:
 1. Paslaugos Tiekėjas   yra visų teisių į www.miroda.lt turinį, įskaitant autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines paslaptis savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan. pateikiami  svetainėje www.miroda.lt , yra Paslaugos tiekėjo nuosavybė  išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Paslaugos gavėjai.
2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.miroda.lt turinio,  kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Paslaugos tiekėjo sutikimo baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Paslaugos gavėjų skelbimų atžvilgiu.
3. Naudodamasis Svetaine ir įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį  Paslaugos gavėjas neatlygintinai, neribotam laikui suteikia  Paslaugos tiekėjui visas turtines autorių teises, reikalingas  Paslaugos tiekėjui iš šios sutarties kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti. 
4. Kiekvieną kartą pateikdamas Turinį Paslaugos gavėjas patvirtina ir garantuoja Paslaugos tiekėjui, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus, licencijas atlikti veiksmus su Turiniu, naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus bei padaryti Turinį viešai prieinamą. Nei  Paslaugos tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Paslaugos gavėjo pateiktą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
5. Naudodamasis svetaine  www.miroda.lt vartotojas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo  ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus svetainėje.
6.Jeigu kuri nors šios sutarties punktų prieštarauja LR  įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančiu, jis nedaro negaliojančiomis likusių sutarties punktų.


Talpindami asmeninius skelbimus svetainėje www.miroda.lt Jūs sutinkate su  išvardintomis talpinimo sąlygomis ir sutinkate gauti UAB „Miroda“  siunčiamus naujienlaiškius.

logo-2

Norite patalpinti skelbimą?

© 2024 UAB "Miroda", sprendimas www.subconit.lt